طراحي وب سايت يك شركت توليد تجهيزات آزمايشگاهي

طراحي وب سايت يك شركت توليد تجهيزات آزمايشگاهي

طراحي وب سايت  يك شركت توليد تجهيزات آزمايشگاهي

فرمت ورد

134 صفحه

طراحي وب سايت

يك شركت توليد تجهيزات آزمايشگاهي

فهرست مطالب

عنوان مطالب                                                                 صفحه

پيشگفتار .............................

چكيده ................................

مقدمه ................................

فصل 1 ................................

1) مروري بر اينترنت وب ...............

2) اجزاي تشكيل دهنده اينترنت .........

3) Applicatio server.........................

3-1- شبكه تار عنكبوتي جهاني- وب ......

3-2- شماي فيزيكي اينترنت .............

3-3- زبان علامت‌گذاري ابرمتن HTML ......

3-4- كاوشگرها ........................

3-5- پروتكلهاي اينترنت ...............

3-6- آدرسهاي اينترنت .................

3-7- وب ديناميك ......................

فصل 2 ................................

1- HTML چيست؟ ........................

2- محتواي فايل HTML...................

3- ساختار يك فايل HTML ...............

3-1- برچسب HTML ......................

3-2- پاراگرافها (Paragraphs)...............

3-3- ليستها  (Lists) .....................

3-4- توضيحات (Comments) .................

3-5- پيوندها (LINKS) ...................

4- اتصال به مستندات روي وب ...........

4-1- اتصال به مكانهاي خاص در داخل مستندات  

5- تشريح بيشتر يك URL ................

5-1- انواع URL .......................

6- فرمت بندي متن با HTML .............

6-1- استيل منطقي .....................

6-2- استيل فيزيكي ....................

6-3- تنظيم متن .......................

6-4- فونت و اندازه فونت ..............

5-6- استفاده از تصاوير، رنگها و زمينه

6-5-1- تصاوير در وب ..................

6-5-2- تصاوير داخلي در HTML ..........

6-6- تنظيم متن و تصوير ...............

6-6-1- تنظيم فضاي اطراف تصوير ........

6-6-2- استفاده از تصاوير خارجي .......

6-6-3- ايجاد جايگزين براي تصاوير .....

6-6-4- تغيير ابعاد و مقياس تصوير .....

6-6-5- كادر تصوير Image Border ...........

6-6-6- پيش نمايش تصوير ...............

6-6-7- استفاده از رنگ ................

6-6-8- زمينه‌هاي تصويري ...............

6-7- نگاشت تصوير (Image Maps) ............

6-7-1- مشخصه USEMP ...................

6-8- فرمها ...........................

6-8-1- اجزاي فرم در مرورگر و سرويس دهنده   

7- مختصري در مورد نرم افزار فرانت پيج (Pront page)  

فصل سوم ..............................

1- نكات تجربي براي ارتقاء كيفيت طراحي وب سايت  

2- كدهاي HTML صفحات سايت .............

ضميمه ................................

Source cod ...............................

منابع مورد استفاده ...................